Nếu bạn muốn đăng ký nhập học vào Học viện Asahi Tokyo hoặc có bất kỳ câu hỏi nào khác, vui lòng điền vào mẫu dưới đây. Xin cứ thoải mái liên lạc với chúng tôi. Email cũng được chấp nhận.
Đây là trường bắt buộc。

  tên gia đình

  Quốc tịch

  nơi cư trú

  Ngày nhập học mong muốn

  thời gian nghiên cứu quan tâm

  địa chỉ email

  Nhập lại địa chỉ email

  số điện thoại

  Tôi đã biết về Học viện TOKYO ASAHI ACADEMY như thế nào

  Nếu bạn trả lời "Khác", vui lòng cho chúng tôi biết làm thế nào bạn biết về nó.

  Nội dung điều tra