Khen thưởng chuyên cần

Khán giả mục tiêu Du học sinh dài hạn
Diều kiện thời gian ba tháng
không về muộn không về sớm
Tỷ lệ chuyên cần 100%
trong ngày
Lần/Năm 4 lần
Học Bổng Phiếu quà tặng 2000 yên

Khen thưởng xuất sắc trong kỳ thi JLPT

Khán giả mục tiêu Du học sinh dài hạn
Diều kiện Tất cả các cấp độ của kỳ thi.Chỉ có một kỳ thi cho mỗi cấp độ

Cấp độ mục tiêu: Cấp độ N3 trở lên

Lần/Năm 2 lần
Học Bổng Phiếu quà tặng 2000 yên

khen thưởng xuất sắc kỳ thi EJU

Khán giả mục tiêu Du học sinh dài hạn
Diều kiện Đạt điểm số: 300 điểm
Lần/Năm 2 lần
Học Bổng Phiếu quà tặng 2000 yên

Cơ quan hành chính độc lập Tổ chức dịch vụ sinh viên Nhật Bản Học bổng

Khán giả mục tiêu sinh viên dài hạn
Diều kiện Tỷ lệ chuyên cần hàng năm hơn 90 phần trăm người thành đạt (giới thiệu trường học)
Lần/Năm 1 lần
Học Bổng 30.000 yên/tháng  trong 6 hoặc 12 tháng

Học bổng Tổ chức Trao đổi Nguồn nhân lực Quốc tế (IHNO)

Khán giả mục tiêu sinh viên dài hạn
Diều kiện Tỷ lệ chuyên cần hàng năm hơn 95 phần trăm người thành đạt (giới thiệu trường học)
nhân viên bán thời gian
Lần/Năm 1 lần
Học Bổng 10,000~30,000YEN/MONTH
Số tiền thanh toán khác nhau tùy thuộc vào số giờ làm việc cho một công việc bán thời gian.