Thông tin tuyển sinh kỳ tháng 7 năm 2024

Thông tin tuyển sinh kỳ tháng 7 năm 2024

1. Ngày 3 tháng 7 (Thứ Tư) 9:00 / 10:00 họp giao ban (dự kiến)

2. Ngày 4 tháng 7 (Thứ Năm) 9:00 Kiểm tra xếp lớp (dự kiến)

3. Ngày 8 tháng 7 (thứ Hai) 13:15 Lớp học buổi chiều sẽ bắt đầu vào lúc ngày 8 tháng 7.